Obowiązek informacyjny  zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Administratorem danych osobowych  jest Kancelaria adwokacka  Adw. Grażyna Walczak z siedzibą w Sochaczewie, ul. 1 Maja 22 lok.4, 96-500 Sochaczew.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu  wykonywania umowy o udzielenie pomocy prawnej objętej udzielonym pełnomocnictwem / zleceniem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości realizacji czynności prawnych w ramach udzielonego pełnomocnictwa / zlecenia.

Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Dane osobowe  będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

Zgodnie z RODO przysługuje osobie dostęp do danych osobowych, ich sprostowanie, przenoszenie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu  lub skargi do organu nadrzędnego.

W związku ze świadczeniem pomocy prawnej korespondencja  może być prowadzona przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość, przy wykorzystaniu poczty e–mail.

Treść tej wiadomości  skierowana jest do adresata. Jeżeli nie jest Pani / Pan jej adresatem, lub korespondencję tę otrzymaliście  na skutek pomyłki, proszę o powiadomienie o tym nadawcy  oraz trwałe je usunięcie.